Taules amb divi

INGRESSOS Dineràries No dineràries
 Ingressos Socials  Fons propis 105,80€
 Aportació resident  700,00€
 Ajudes privades  F B La Caixa 945,91€
TOTAL 1.051,71€ 700,00€

DESPESES Dineràries No dineràries
 Inversions Mat.Const. magatzem 735,58€
 Construcció galliner 105,80€  700,00€
 Projector i pantalla 210,33€
TOTAL 1.051,71€ 700,00€